Меню
Your Cart

Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН MODESTAMENTE ONLINE www.online-modestamente.com

Общи разпоредби

www.online-modestamente.com е уебсайт за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Модестаменте Груп ЕООД. Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от Модестаменте Груп ЕООД.

С настоящите Общи условия се определят условията и реда за ползване на уебсайта www.online-modestamente.com,собственост на Модестаменте Груп ЕООД, наричан оттук нататък Сайтът, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством Сайта.

"Cтока/Стоки" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

"Поръчка" е заявката за закупуване на избраната Стока/и, при условията предвидени в сайта.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от търговеца при и/или по повод на предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

Страни по настоящите общи условия са:

• ТЪРГОВЕЦ / ПРОДАВАЧ

Модестаменте Груп ЕООД, с адрес на управление гр. София, ул. Леге No 1, ЕИК BG201001363 е официален дистрибутор на марките в сайта, наричани оттук нататък Продавач или Търговец.

• ПОТРЕБИЕЛ / КЛИЕНТ

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило изрично с настоящите Общи условия и ползващо Сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано оттук нататък Потребител и Клиент.

Предмет на Общите условия

Продавачът предоставя на Потребителя каталог с оферти за покупка на стоки, а Потребителят има възможност да закупи предлаганите в Сайта стоки чрез заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните изисквания за конкретните стоки.

Потребителят - лицето съгласило се с настоящите общи условия, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през Сайта и натискане на бутон „Потвърждавате ли поръчката”, извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявления той заявява закупуването на предлаганите стоки чрез интернет страницата на онлайн магазин www.online-modestamente.com, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Продавачът потвърждава получаването на изявлението като изпраща съобщение до електронната поща на Потребителя, което съдържа данните за кореспонденция с Продавача.

Каталог на стоките, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Каталоговата част на Сайта е достъпнa за разглеждане от всички. Тя съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указаната му цена.Указаната цена на всяка отделна стока е за един брой с включено ДДС.

Търговецът не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока /Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката /Стоките.

Права и задължения на Търговеца

Търговецът се задължава да:

• потвърди наличността на поръчаните артикули чрез имейл/телефонно обаждане или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;

• достави в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената и потвърдена за покупка стока;

• да гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Търговецът има право да:

• по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Търговецът не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Търговеца.

• променя цените на предлаганите стоки в сайта без да уведоми за това потребителите в сайта.

• да не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.

• изпраща писма с новини до Потребителите на сайта, които съдържат в себе си актуални промоции, нови продукти и новини. Търговецът няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

• събира и използва информация относно своите Потребители с цел подобряването на предлаганите Услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството.

Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава да:

• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

• да плати цената на стоката, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на избраната стока и тя ще остане такава;

• да осигури достъп, актуални данни за доставкаи възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Клиентът има право да:

• разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него;

• се информира за състоянието на своята Поръчка;

• заплати цената на продукта в момента на поръчката направена от него, като Търговецът няма право да променя цената в момент до доставката на артикуладо клиента;

• на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефон или e-маил извършено от оператор на Търговеца.

• да се откажете от поръчаните стоки в срок от14 дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани освен за проба, не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес.

Условия на доставка

За Поръчки, на стойност по-голяма от 99лв, Клиентът ползва безплатна доставка.

За Поръчки, на стойност по- малка от 99лв, Клиентът заплаща доставката.

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на Стоката. Поръчаната от потребителя стока се доставя до 3 (три) работни дни на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя.

Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавача се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката oт първата доставка.

За доставки извън страната, моля изпратете запитване на имейл online@modestamente.bg, като посочите точния адрес на доставка. В рамките на 24часа ще получите обратен отговор посочващ стойността и необходимото време на доставка до заявения от Вас адрес. Стойността на доставки извън рамките на Република България е за сметка на Потребителя.

Обслужващата куриерска фирма е "ЕКОНТ" ООД.

Потребител, поръчал стока от Сайта, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

• Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

• Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

• Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в Сайта;

• Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

* Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

* Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Политики на връщане на стока

Според Закона за защита на потребителите и правилата за електронна търговия, потребителят има право на рекламация при: липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. Рекламацията се предявява до 14 работни дни след получаване на стоката. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за заменяне на стоката с нова, като транспортните разходи са за сметка на търговеца. Търговецът поема ангажимент да реагира и да отговори на клиента по предявената рекламация в срок от 14 работни дни.

Стоката получена от клиента може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, според Закона за защита на потребителите, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента:

• Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

• Запазена е касовата бележка или фактурата.

• Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

• Запазена оригинална опаковка – етикет и консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

Продавачът ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказ. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на Клиента. При замяна на стока, транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки.

Изменение на общите условия

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените общи условия. Ако не приемате тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт!

Модестаменте Груп ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в Сайта.

Този сайт използва бисквитки. Продължавайки се съгласявате с това.